VTECH – GRZECHOTKA OWOCOWA GĄSIENICZKA 60104

42,25

Brak w magazynie

★ Darmowa wysyłka od 499zł
Masz pytania? Zadzwoń!
+ 48 664 122 320
Zakupy na raty.
Ceny internetowe mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych.

Opis

Stwo­rzo­na z my­ślą o tym, aby za­in­te­re­so­wać i sku­pić uwa­gę dziec­ka, jed­no­cze­śnie wpro­wa­dza­jąc go w świat pierw­szych li­te­rek i cy­fe­rek. Opły­wo­wy kształt jabł­ka i wy­god­ny uchwyt za­pew­nia­ją bez­piecz­ną za­ba­wę na­wet naj­młod­szym dzie­ciom, a ru­cho­my brzu­szek Gą­sie­nicz­ki wspo­ma­ga roz­wój ko­or­dy­na­cji wzro­ko­wo-ru­cho­wej. Gą­sie­nicz­ka za­chę­ca dziec­ko do po­wta­rza­nia słów i wy­ko­ny­wa­nia pro­stych po­le­ceń, któ­re na­gra­dza we­so­łą me­lo­dią. Dzię­ki prze­su­wa­ne­mu włącz­ni­ko­wi dziec­ko z ła­two­ścią sa­mo­dziel­nie włą­czy i wy­łą­czy ulu­bio­ną grze­chot­kę.

 • Pol­ska wer­sja ję­zy­ko­wa
 • Mi­go­czą­ce świa­teł­ka i we­so­łe me­lo­die przy­ku­wa­ją­ce uwa­gę
 • Wy­god­ny dla dziec­ka uchwyt
 • Ru­cho­me ele­men­ty
 • Funk­cja au­to­ma­tycz­ne­go wy­łą­cza­nia oszczę­dza ba­te­rie

Możesz lubić także…

 • VTECH – AUTKO OSOBOWE 60559

  36,38
 • VTECH – KULA PEŁNA ZWIERZAKÓW 60830

  101,40
 • VTECH – BAM BAM W KSZTAŁTY GRAM 60670

  57,00
 • VTECH – ALIGATOR EDUKATOR 60620

  105,01