§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na terenie Polski, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: P.H. Spółka Jawna Andrzej Skotny, Anna Skotny z siedzibą we Wrocławiu (53-228), ul. Inżynierska 19, REGON: 005954299, NIP: 8980014652, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 000091527, adres email: esklep@askot.pl.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są nowe i  wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest:

a) posiadanie połączenia z siecią Internet,

b) posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z opcją akceptowania plików typu Cookies.

8. Zakazane jest umieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 2

Definicje

 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu;

2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.askot.pl.

3. Sklep internetowy Askot – serwis internetowy dostępny pod www.askot.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy „Sklepem” a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

§ 3

 Zamówienia

 

1. Zamówienie w sklepie internetowym Askot może złożyć każda osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.askot.pl, dokonać wyboru towarów poprzez ich dodanie do koszyka oraz wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu).

4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.

5. Po naciśnięciu przycisku „zamawiam i płacę”, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta niezbędnych danych osobowych w formularzu rejestracji, logowania lub formularzu, który pojawi się po naciśnięciu opcji „zamawiam” bez konieczności rejestracji. Po wypełnieniu  danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz akceptacji Regulaminu należy nacisnąć przycisk „Zamawiam i płacę”.

7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze „Sklepem” Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

§ 4

Płatności

 

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a. przelewem bankowym przez system płatności elektronicznej Przelewy24.

b. kartą kredytową przez system płatności elektornicznej Przelewy24.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

2. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy.

3. Koszt dostawy zostanie wyraźnie podany podczas składania zamówienia, po wyborze formy dostawy.

4. Klient jest każdorazowo informowany przez Sklep na stronie internetowej sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie  w  wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

5. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w § 4 ust. 4, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu , Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży.W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności,Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art.491 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 5

Wysyłka towaru i dostawa

 

1. Zakupione towary mogą być odebrane z naszego magazynu, albo dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

2.Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

3. Wysyłka możliwa jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

5. Zamówienie realizowane jest zazwyczaj w ciągu 2-5 dni roboczych, gdy towar dostępny jest na miejscu. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na konto. Czas realizacji Zamówień złożonych po godzinie 16:00 liczony jest od następnego dnia roboczego.

6. W przypadku kiedy zamówienie nie może zostać zrealizowane w terminie do 5 dni roboczych z powodu braku wybranego produktu na magazynie lub wyczerpania asortymentu, Klient zostanie o tym poinformowany i będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie. W przypadku anulowania zamówienia przez Klienta, Sklep zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

7. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sklep zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sklepu. Sporządzenie protokołu szkody nie jest obowiązkiem Klienta oraz nie ma wpływu na jego prawo do złożenia reklamacji. Sporządzenie protokołu szkody w istotny sposób przyspieszy jednak procedurę reklamacyjną.

8. Sprzedawca , zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczone Towary.

9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia  jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez Dostawcę , Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie , ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

§ 6

Rękojmia

 

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności
z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu
z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą

bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 

§ 7

    Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacja Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie e- mailem na adres Sklepu esklep@askot.pl lub pocztą na adres Centrum dystrybucyjne ASKOT, ul. Inżynierska 19, 53-228 Wrocław. Formularz reklamacji dostępny >> TUTAJ <<

2 Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji  Towaru lub reklamacji związanej z realizacja Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

3.Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres esklep@askot.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamację i udziela Klientowi odpowiedź.

 

§8

Gwarancja

1.Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana w Sklepie.

 

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827 Klient ma prawo odstąpienia od umowy, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć wysyłając je drogą elektroniczną  – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny >> TUTAJ <<.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

7. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego
w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadku określonym w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r.,Dz. U. z 2014 r., poz.827 tj. m.in:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia umowy;

2)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5)    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)    o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 10

Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest „Przedsiębiorstwo Handlowe ASKOT Spółka Jawna Andrzej Skotny, Anna Skotny”, ul. Inżynierska 19, 53-68053-228 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000091527, REGON: 005954299, NIP: 8980014652, telefon: +48 71 786 70 74, adres e-mail: kontakt@askot.pl.

 2. Sklep przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „a”, a po przyjęciu zamówienia na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „b”, „c”, „f”.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zakładając konto Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu dokonania rejestracji. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu obsługi zamówienia, w tym weryfikacji dostępności towaru. Brak podania danych osobowych spowoduje, że proces rejestracji lub obsługi zamówienia, wobec osoby, której dane dotyczą, nie będzie przeprowadzony. Po przyjęciu zamówienia dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży, wykonywania czynności związanych z obsługą reklamacji, zwrotów, odstąpień, dochodzenia roszczeń oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych.

 4. Zaznaczenie w Formularzu opcji dotyczącej informacji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 5. Dane osobowe będą przechowywane do dnia usunięcia konta Klienta. W przypadku dokonania zamówień dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przechowywania dokumentacji związanej z umową sprzedaży, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 6. Dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umów zawartych z Administratorem danych w szczególności tj. informatykom i serwisantom programów komputerowych, stron internetowych, przedsiębiorstwom pocztowym.

 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do jej danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

 8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, do momentu przyjęcia zamówienia. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie bezpłatnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

 10. Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 11. Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

§ 11

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

3. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na
7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

Nasz sklep stosuje pliki cookies w celu zapewnienia świadczenia usług oraz dla celów statystycznych. Więcej informacji znajduje się w naszej polityce prywatności.